POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INFORMACIÓN EN CUMPLIMENTO DO ESTABLECIDO NA LEI 34/2002, DO 11 DE XULLO, DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DE COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumplimiento do establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (en adiante, LSSI-CE), infórmase de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto aos destinatarios do servizo como aos órganos competentes, dos seguintes aspectos relativos ao prestador de servizos da sociedade da información:

  • NOME / DENOMINACIÓN SOCIAL: ALONSO ALVITE GONZALEZ
  • CIF / NIF: 44827345T
  • ACTIVIDADE / OBXECTO SOCIAL: CONSTRUCION
  • ENDEREZO SOCIAL / PROFESIONAL: C/ POZA, Nº 22, 15237 – SERRA DE OUTES (Coruña)
  • TELÉFONO: 615294041
  • ENDEREZO DE CORREO ELECTRÓNICO: administracion@alvitegonzalez.com
  • ENDEREZO WEB: www.alvitegonzalez.com

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DO ESTABLECIDO NA LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

1. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento do establecido no artigo da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, da Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, LOPD), informámoslle de modo expreso, preciso e inequívoco que os datos facilitados por vostede a través dos formularios dispostos para tal efecto na nosa páxina web ou en cualquera outra canle de recolleita dos mesmos, así coma os xenerados ao longo da súa relación coa nosa entidade, serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade de ALONSO ALVITE GONZALEZ, debidamente notificados no Rexistro Xeral da Axencia Española de Proteción de Datos, coa finalidade do mantemento e cumprimentación da relación do destinatario do servizo coa nosa entidade e prestación de servizos derivada da mesma.
Así mesmo, en cumprimento do establecido na citada LOPD e na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (en adiante, LSSI-CE), informámoslle que os seus datos poderán ser utilizados coa finalidade de enviarlle comunicacións comerciais e de cortesía relacionadas coa nosa entidade a través do teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico ou medios de comunicación electrónica equivalentes.
De igual maneira, informámoslle que os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos nos que sea necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación do destinatario do servizo coa nosa entidade ou nos supostos nos que o autorice unha norma con rango de lei e, en particular, cando concurra un dos supostos seguintes: a) O tratamento ou a cesión teñan por obxecto a satisfación dun interés lexítimo do responsable do tratamento ou do cesionario amparado por dita norma; b) O tratamento ou a cesión dos datos sexan necesarios para que o responsable do tratamento cumpra un deber imposto por dita norma.

2. PRINCIPIO DO CONSENTIMENTO

O consentimento para o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas no apartado anterior entenderase prestado a través do marcado da opción correspondente disposta a tal efecto na nosa páxina web.

3. CARÁCTER OBLIGATORIO DOS DATOS SOLICITADOS

A cumprimentación de todos e cada un dos campos que aparecen nos formularios dispostos a tal efecto na nosa páxina web ten carácter obligatorio (en caso contrario, aparecerán marcados con un asterisco os campos que teeñan carácter obligatorio). A negativa a facilitar os seus datos levaría aparellada a imposibilidade do mantemento e cumprimento da relación do destinatario do servizo coa nosa entidade, xa que as mesmas
son necesarias para a prestación de servizos derivada da mesma.

4. PRINCIPIO DE CALIDADE DOS DATOS

O destinatario do servizo será o único responsábel da veracidade e exatitude dos datos aportados, actuando ALONSO ALVITE GONZALEZ de boa fe como mero prestador do servizo.
No suposto de que o destinatario do servizo facilite datos falsos ou de terceiras persoas sen mediar o seu consentimento para elo, responderá persoalmente frente a
ALONSO ALVITE GONZALEZ, os afectados ou interesados, Axencia Española de Protección de Datos e, no seu caso, autoridades autonómicas de protección de datos, das responsabilidades derivadas de dita circunstancia.
ALONSO ALVITE GONZALEZ non recolle datos de persoas menores de catorce anos a través da súa páxina web. No suposto de que unha persoa menor de catorce anos facilite os seus datos a través dos formularios dispostos ao  efecto na nosa páxina web ou en cualquera outra canle de recolleita dos mesmos, procederase a súa destrucción inmediata no mesmo momento en que se teña coñecemento de tal circunstancia.
Coa finalidade de dar cumprimento ao establecido no artigo 4.3 da LOPD, o destinatario do servizo comprométese a comunicar a
ALONSO ALVITE GONZALEZ os cambios que se produzan nos seus datos, de forma que respondan con veracidade a súa situación actual en todo momento.

5. PRINCIPIO DE SEGURIDADE DOS DATOS

ALONSO ALVITE GONZALEZ comprométese ao cumprimento da súa obrigación do segredo acerca dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos e adoptará todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, pérdida, tratamento ou aceso non autorizado, habendo conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos gardados e os riscos a que estén expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, desenvolvidas no Título VIII do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

6. EXERCICIO DOS DEREITOS

En cumprimento do establecido na LOPD e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da mesma, o destinatario do servizo pode exercer, en cualquera momento, os seus dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición ante o responsable do arquivo ou do tratamento, adxuntando fotocopia do seu DNI.

7. RESPONSABLE DO ARQUIVO OU DO TRATAMENTO

O responsable do arquivo ou do tratamento é ALONSO ALVITE GONZALEZ, con enderezo a efectos de notificacións en C/ POZA, Nº 22, 15237 – SERRA DE OUTES (Coruña (A)).